Algemene Verkoopsvoorwaarden

Viewpoint Media - Serlet BV

Behoudens schriftelijke afwijking zijn alle overeenkomsten afgesloten aan de modaliteiten hierna.
Zelfs indien de opdrachtgever of medecontractant andere voorwaarden voorziet, 
dan nog hebben de onze voorrang.

 1. Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende goederen, leveringen, werkzaamheden, ontwerpen of diensten van welke aard dan ook tussen Serlet BV en de opdrachtgever of medecontractant. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Betalingen: Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Wervik (Geluwe). Geen enkele agent is gerechtigd het bedrag van onze facturen te innen. Geen enkele afhouding noch als waarborg noch om de even reden mag toegepast worden. De gebeurlijke uitgifte van een wissel maakt motivatie noch enige afwijking aan onze voorwaarden uit.

 3. Betalingsverplichting: Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

 4. Opschorting: Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever of medecontractant worden alle door de Serlet BV binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever of medecontractant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever of medecontractant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen of goederen te gebruiken.

 5. Klachten: Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn en binnen de acht dagen na de levering of uitvoering, of in ieder geval na de factuur, per aangetekend schrijven aan onze zetel te gebeuren. Alle zichtbare gebreken, zelfs in beperkte mate zijn door de levering gedekt. Door het feit van een klacht in te dienen is de met onze contracterende partij zeker niet ontslagen van betalingsverplichtingen, wel integendeel.  Dit is een conventionele derogatie aan Art. 1184 BW.

 6. Opzegging: Iedere opzegging, beëindiging of verbreking lastens onze opdrachtgever of medecontractant van de overeenkomst tussen ons gesloten, geeft ons een recht op schadevergoeding van minstens 100% van de prijs of de waarde van de verbintenis tot dewelke onze opdrachtgever of medecontractant zich had verbonden, gezien de specifieke uitvoering (Toepassing van Art.1184 en Art.1152BW).

 7. Prijsopgave: Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de Serlet BV zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

 8. Termijn van levering: De door de Serlet BV vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van de te volbrengen werken, goederen, leveringen, ontwerpen of diensten na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever of medecontractant nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

 9. Verzending: Goederen worden vervoerd op risico van de opdrachtgever of medecontractant, franco verzendingen doen geen afbreuk aan deze regel.

 1. Herroepen opdracht: Wanneer de opdrachtgever of medecontractant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de Serlet BV zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

 2. Duurovereenkomsten: Wanneer de werkzaamheden van de Serlet BV bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 30 kalenderdagen.

 3. Beëindigen opdracht: Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van de Serlet BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de Serlet BV het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever of medecontractant ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever of medecontractant er de oorzaak van zijn dat van de Serlet BV redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de Serlet BV, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 4. Beperking aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de Serlet BV voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever of medecontractant is altijd beperkt tot het bedrag van het de Serlet BV toekomende honorarium.

 5. Aanleveren van gegevens en benodigde materialen: De opdrachtgever of medecontractant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Serlet BV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

 6. Openbaarmaking en verveelvoudiging: Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen de Serlet BV en de opdrachtgever of medecontractant elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

 7. Auteursrecht en industriële eigendom: Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door de Serlet BV, komen toe aan de Serlet BV. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de Serlet BV en de opdrachtgever of medecontractant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de Serlet BV.

 8. Onderzoek naar het bestaan van rechten: Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van de Serlet BV het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever of medecontractant.

 9. Naamsvermelding: De Serlet BV is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van de Serlet BV is het de opdrachtgever of medecontractant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de Serlet BV openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de Serlet BV dit nodig acht zal de opdrachtgever of medecontractant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het copyrightsymbool © met de naam van de Serlet BV.

 10. Eigendom: Zolang geen nadere afspraken tussen de Serlet BV en de opdrachtgever of medecontractant worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de Serlet BV aan de opdrachtgever of medecontractant ter beschikking gestelde materialen; zoals fotobeelden, logo’s, films, audio bestanden, (geluids)opnames, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de Serlet BV.

 11. Gebruik: Wanneer de opdrachtgever of medecontractant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Serlet BV, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

 12. Wijzigingen: Het is de opdrachtgever of medecontractant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Serlet BV veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
  De opdrachtgever of medecontractant dient bij een door hem gewenste wijziging de Serlet BV als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Serlet BV gehanteerde honorariumtarieven.

 13. Eigen promotie: Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de Serlet BV de vrijheid om de ontwerpen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 14. Honorarium en bijkomende kosten: Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever of medecontractant eveneens te betalen aan de Serlet BV de kosten die de Serlet BV voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

 15. Honorarium bij gewijzigde opdracht: Indien de Serlet BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever of medecontractant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

 16. Aansprakelijkheid: De Serlet BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst, de beeldcompositie, de (geluids)opnames of eender welke vorm van ontwerp indien de opdrachtgever of medecontractant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever of medecontractant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever of medecontractant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De Serlet BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven of leveranciers.

 17. Kopieën materialen: De opdrachtgever of medecontractant is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de Serlet BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het niet bestaan van deze kopieën was opgetreden.

 18. Garantie geleverde materialen: De opdrachtgever of medecontractant vrijwaart de Serlet BV voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever of medecontractant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 19. Andere voorwaarden: Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever of medecontractant binden de Serlet BV niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de Serlet BV de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 20. Belgisch recht: Op alle overeenkomsten en verbintenissen van de Serlet BV is het Belgisch recht van toepassing. In gelijk welk geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten, facturen, uitgevoerde werken, goederen, leveringen of geleverde diensten van de Serlet BV zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Ieper bevoegd.

 21. Vertrouwelijkheid: Alle informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen de Serlet BV en de opdrachtgever of medecontractant en als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, mag niet worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van beide partijen, met uitzondering van aangestelde onderaannemers of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven. Dergelijke informatie mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst.

 22. Verwerking van persoonsgegevens: De Serlet BV en de opdrachtgever of medecontractant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. De opdrachtgever of medecontractant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 8Serlet BV is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de opdrachtgever of medecontractant. De opdrachtgever of medecontractant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Serlet BV, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De opdrachtgever of medecontractant vrijwaart Serlet BV voor alle aanspraken van derden in dit verband. Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zijn de bijzondere voorwaarden van deze algemene voorwaarden van toepassing waarvan de opdrachtgever of medecontractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.